VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 obchodní společnosti NELLY s.r.o.
se sídlem Roztoky u Jilemnice č.p. 201, Roztoky u Jilemnic, PSČ 512 31
pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na adrese www.povleceni-nelly.cz

 

image

 

I. Kontaktní a základní údaje


1.1. Provozovatel e-hopu a prodávající zboží:

NELLY s.r.o.
sídlo: Roztoky u Jilemnice č.p. 201, Roztoky u Jilemnic, PSČ 512 31 (dále jen „adresa“)
IČ: 05985323
DIČ: CZ05985323
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové pod spis. zn. C 39162
e-mail: obchod@povleceni-nelly.cz
tel.: +420 734 851 600
(dále jen „Prodávající“)

1.2. Bankovní spojení:
číslo bankovního účtu pro platby v CZK: 1373017010/5500

1.3. Prodávající je plátcem DPH.

 

II. Platnost a použitelnost všeobecných obchodních podmínek


2.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obchodní společnosti NELLY s.r.o. (dále jen „NELLY“) upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi NELLY a spotřebiteli nebo podnikateli (dále jen „zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu na adrese: www.povleceni-nelly.cz.
2.2. NELLY si vyhrazuje tyto VOP měnit nebo doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá za dobu účinnosti předchozího znění VOP.
2.3. V případě existence mezinárodního prvku sjednáváme, že se právní vztah mezi NELLY a zákazníkem bude řídit právním řádem České republiky, zejména NOZ. Toto ujednání je volbou práva dle čl. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008, ze dne 17. června 2008, o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (dále jen “Řím I”); spotřebitel však nesmí být touto volbou práva zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu země jeho obvyklého bydliště podle čl. 6 odst. 1. a 2. Řím I.
2.4. Za spotřebitele je považována každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání s NELLY uzavře kupní smlouvu, nebo s NELLY jinak právně jedná (dále jen „spotřebitel“). Podmínky prodeje významné pro ochranu spotřebitele upravuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“).
2.5. Za podnikatele je považována každá fyzická osoba nebo právnická osoba (např. obchodní společnost, družstvo, ústav), která vykonává samostatně na vlastní účet a odpovědnost na základě živnostenského oprávnění nebo jiným způsobem výdělečnou činnost s úmyslem věnovat se této činnosti soustavně za účelem dosažení zisku (dále jen „podnikatelská činnost“). Tato osoba v rámci své podnikatelské činnosti s NELLY uzavře kupní smlouvu nebo s NELLY jinak právně jedná (dále jen „podnikatel“).
2.6. Pro zákazníka, který v objednávce uvede své IČO, DIČ, platí ustanovení těchto VOP vztahující se na podnikatele. Platnost DIČ bude ověřena pro účely DPH.
2.7. Odesláním objednávky (tlačítko s názvem „OBJEDNAT“) zákazník potvrzuje, že se seznámil s VOP, včetně sdělení vůči spotřebitelům před uzavřením kupní smlouvy podle těchto VOP, a výslovně s nimi souhlasí v jejich znění platném a účinném v okamžiku tohoto potvrzení.

 

III. Předsmluvní sdělení zákazníkům


3.1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
3.2. Všechny fotografie i videa na webové stránce mají pouze ilustrační charakter.
3.3. Nabízené zboží na webové stránce internetového obchodu NELLY a popis jejich hlavních vlastností je k dispozici u příslušného zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH.
3.4. Odesláním objednávky stisknutím tlačítka „OBJEDNAT“ v internetovém obchodě zákazník vytvoří závaznou objednávku, která zavazuje zákazníka k platbě. Zákazník má možnost před odesláním objednávky svou objednávku zkontrolovat a opravit, případně změnit.
3.5. Odesláním objednávky potvrzuje zákazník, že odsouhlasil tyto všeobecné obchodní podmínky, souhlasí se zpracováním osobních údajů a seznámil se se zásadami zpracování osobních údajů.

IV. Předsmluvní sdělení spotřebitelům


4.1. Spotřebitel má právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodů (pokud není uvedeno jinak) ve lhůtě 14 dnů, která začíná běžet nejpozději:
(a) ode dne převzetí zboží, nebo
(b) ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li zboží dodáváno ve více kusech/částech, nebo
(c) ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li zboží dodáváno v pravidelných/ opakovaných dodávkách;
s tím, že spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy i před časovým okamžikem specifikovaným v čl. 4.1.(a) až (c) tak, že sdělí svůj záměr od kupní smlouvy odstoupit např. prostřednictvím formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy či sdělením na e-mail: obchod@povleceni-nelly.cz.
4.2. Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy je k dispozici zde .
4.3. Spotřebitel není oprávněn odstoupit od následujících smluv:
(a) o poskytování služeb, které jsme úplně splnili s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy,
(b) o dodávce zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančních trhů nezávislých na naší vůli, ke kterým může dojít během lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy,
(c) o dodávce zboží, které bylo upraveno na přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
(d) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
(e) o dopravě, na konkrétní termín nebo během konkrétní doby.
4.4. Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, je povinen na vlastní náklady zaslat zpět zboží nabyté na základě kupní smlouvy, od které odstoupil, nejpozději do 14 dnů od okamžiku učinění odstoupení od kupní smlouvy.
4.5. Zaslání zboží zpět prodávajícímu je možné odesláním zboží na adresu: Roztoky u Jilemnice č.p. 201, Roztoky u Jilemnic, PSČ 512 31. Náklady na vrácení zboží při odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů hradí zákazník.
4.6. Spotřebitel je povinen zboží zaslat zpět nebo vrátit kompletní, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, veškeré dokumentace, čisté, nepoškozené a pokud možno včetně původního balení, ve stavu a v hodnotě, ve které je převzal.
4.7. Spotřebitel v případě odstoupení od kupní smlouvy odpovídá za snížení hodnoty vráceného nebo zpět zaslaného zboží, ke kterému došlo v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží. V případě, že bude vráceno poškozené či nekompletní zboží, dojde k započtení nároku na náhradu škody vůči kupní ceně, kterou požaduje spotřebitel vrátit. Vždy bude posuzován konkrétní případ, aby byla zjištěna míra poškození, znehodnocení zboží a byla určena odpovídající snížená hodnota. O těchto krocích bude spotřebitel informován na uvedenou elektronickou adresu (e-mailem) nebo telefonicky.
4.8. Dojde-li k odstoupení od smlouvy o poskytování služeb, kde již bylo započato s naším plněním na výslovnou žádost spotřebitele, a to před uplynutím lhůty 14 dnů pro odstoupení od smlouvy, je spotřebitel povinen uhradit poměrnou část ceny za plnění poskytnutá do okamžiku odstoupení od smlouvy.
4.9. V případě odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě pro odstoupení jsou spotřebiteli vráceny veškeré peníze včetně nákladů na dopravu zboží ve výši, která odpovídá nejlevnějšímu typu dopravy nabízené NELLY, a to stejnou platební metodou, jako při přijetí peněz, nejpozději do 14 dnů po doručení odstoupení od kupní smlouvy.
4.10. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme c.
4.11. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a zákazníkem z kupní smlouvy.
4.12. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

V. Objednávka a uzavření kupní smlouvy prostřednictvím e-shopu


5.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a NELLY nemá povinnost uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 NOZ se nepoužije.
5.2. Pro objednání zboží vyplní zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu (vkládá vybrané zboží „do košíku“, zvolí způsob úhrady kupní ceny zboží, uvede doručovací adresu a jiné nezbytné kontaktní údaje, zvolí požadovaný způsob doručení objednaného zboží a získá informace o nákladech spojených s dodáním zboží).
5.3. Před dokončením objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávka je odeslána kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“ a proces objednávky je tím ukončen. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Pokud bude při zpracování objednávky zjištěno, že byly použity zjevně nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme objednávku odmítnout, o čemž bude zákazník vyrozuměn e-mailem. Zákazník může být odpovědný za škodu, kterou uvedením záměrně nepravdivých nebo nesprávných údajů způsobí.
5.4. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky), a dále je oprávněn požádat zákazníka o upřesnění správnosti výběru u daného zboží.
5.5. Zákazník, který dokončí objednávku, obdrží automatické potvrzení o doručení objednávky na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v uživatelském účtu, v objednávce či v jiném našem formuláři (dále jen „elektronická adresa zákazníka“); tato zpráva je automatickou informací pro zákazníka o obdržení objednávky, nikoliv přijetí návrhu na uzavření smlouvy.
5.6. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí, ve kterém přicházejí, jejich slučování není z technických důvodů možné.
5.7. K uzavření kupní smlouvy dojde okamžikem doruční zprávy prodávajícího na elektronickou adresu zákazníka o tom, že objednávka je připravena a případně i předána přepravci. Zákazník tak obdrží kopii uzavřené kupní smlouvy na elektronickou adresu zákazníka, ve znění platných VOP. Zákazník spotřebitel rovněž obdrží formulář pro odstoupení od kupní smlouvy v zákonné lhůtě.
5.8. Uzavřením kupní smlouvy se prodávající zavazuje předat zákazníkovi zakoupené zboží a umožnit mu nabytí vlastnického práva ke zboží a zákazník se zavazujete zboží převzít a uhradit prodávajícímu cenu zboží.
5.9. Smluvním jazykem je český jazyk; vznikne-li pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
5.10. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám.
5.11. Zákazník bere na vědomí, že prodávající není ve vztahu k zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) NOZ.

VI. Výhrada vlastnictví a změna okolností


6.1. Prodávající si vyhrazuje u spotřebitelů vlastnictví ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny dle příslušné kupní smlouvy; spotřebitel se tak stane vlastníkem zboží až po úplném zaplacení kupní ceny.
6.2. Pro zákazníky podnikatele si prodávající vyhrazuje vlastnictví ke zboží, dokud nejsou uhrazeny veškeré pohledávky, které vůči zákazníkovi má. Zákazník je povinen nakládat se zbožím s výhradou vlastnictví s řádnou péčí a pojistit je na své náklady dostatečně, pro případ poškození na hodnotu nového zboží.
6.3. Zákazník tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 NOZ.

 

VII. Cena zboží a způsob její úhrady


7.1. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
7.2. Všechny ceny zboží jsou uvedeny v českých korunách (Kč) a jsou uvedeny včetně DPH.
7.3. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží podle kupní smlouvy je možné hradit:
(a) dobírkou, tzn. přepravci při přijetí zboží (k ceně zboží je u této formy úhrady ceny zboží účtováno doběrečné ve výši 39,- Kč);
(b) online platební kartou prostřednictvím platební brány;
(c) online bankovním převodem prostřednictvím služby ePlatby+ po přesměrování na internetové bankovnictví zákazníka s předvyplněním platebních údajů;
(d) bankovním převodem.
O možnostech způsobu platby zboží je zákazník informován u objednávky (v části “PLATBA”). Na dobírku je možné zasílat zboží pouze v rámci ČR a Slovenska.
7.4. Kupní cena, jež není hrazena v hotovosti, se považuje za uhrazenou připsáním celé částky na bankovní účet prodávajícího. Nedojde-li k úhradě kupní ceny do 7 kalenádřních dnů, je prodávající oprávněn stornovat objednávku.
7.5. Společně s kupní cenou je zákazník povinen zaplatit také případné náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
7.6. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Výše nákladů spojených s balením a dodáním zboží odvisí od uvedené doručovací adrese, zejména cílové zemi (např. Česká republika, Slovensko, Německo, apod.).
7.7. Prodávající je oprávněn po zákazníkovi požadovat zálohu či jinou obdobnou platbu.
7.8. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
7.9. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté zákazníkům nelze vzájemně kombinovat. Slevové kódy lze uplatit pouze na neakční a nezlevněné zboží, pokud není uvedeno jinak.
7.10. V případě zobrazení chyby v ceně zboží, tzn. nereálné ceny v hodnotě 0 Kč (slovy nula korun českých) nebo zobrazení vysoce netržní ceny, kdy za netržní cenu je považována taková cena, která je pod nákupní cenou, si prodávající vyhrazuje právo tuto položku odstranit z objednávky. Zákazník bude o této skutečnosti informován na elektronickou adresu zákazníka.
7.11. Tímto se sjednává, že faktury budou zaslány elektronicky, a to na elektronickou adresu zákazníka.

VIII. Podmínky pro uplatnění dárkového poukazu (voucheru)

8.1. Dárkový poukaz je možné uplatnit výhradně na e-shopu www.povleceni-nelly.cz. Platnost poukazu je vždy půl roku. Dárkový poukaz je možné zaslat ve vytištěné formě.

8.2. Pokud není využita celá nominální hodnota dárkového poukazu (voucheru), nebo učiní-li Zákazník nákup v nižší hodnotě než je nominální hodnota voucheru, nevzniká nárok na vrácení finančního rozdílu. Voucher je určen pouze k jednorázovému nákupu zboží a nelze jej vyměnit za peníze.

8.3. V případě podezření na opakované uplatňování slevových kódů, které je v rozporu s dobrými mravy a kdy takováto činnost nese známky podvodného jednání, Dodavatel si vyhrazuje právo na nedodání zboží bez předchozího upozornění.

 

IX. Dodání zboží, místo plnění, škoda způsobená prodávajícímu a případné škody způsobené při přepravě


9.1. Zákazníkovi je zboží předáno v provozovně NELLY nebo je zboží dodáno na zvolenou dodací adresu dopravcem.
9.2. Je-li u zboží uvedena dodací lhůta, má pouze informativní charakter a není pro prodávajícího závazná. NELLY vyvíjí veškerou snahu informativní dodací lhůty plnit.
9.3. Při přepravě zboží spotřebiteli je zboží předáno v okamžiku, kdy přepravce předá zboží zákazníkovi na místě předání (zpravidla první dveře/vrata/brána v místě dodání určené zákazníkem). Právě okamžikem převzetím zboží zákazníkem přechází na zákazníka nebezpečí škody a nahodilého zhoršení kvality zakoupeného zboží. Pokud měl zákazník zboží od přepravce převzít, přechází nebezpečí nahodilého zničení a nahodilého zhoršení kvality zakoupeného zboží na zákazníka v okamžiku, kdy mu bylo umožněno se zbožím disponovat, ne však dříve než v udanou dobu doručení.
9.4. Zákazník má na výběr zvolit si některého z našich smluvních přepravců za přepravní cenu, která je uvedena na adrese webové stránky.
9.5. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
9.6. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo určeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
9.7. Nepřevezme-li spotřebitel zboží při jeho dodání přepravcem, zboží je následně vráceno prodávajícímu a současně spotřebitel neodstoupí od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od marného doručení zboží, je prodávající oprávněn požadovat po spotřebiteli náklady účtované přepravcem na dodání zboží zpět prodávajícímu. Tento náklad představuje pro prodávajícího škodu, která vznikla porušením zákonných povinností zákazníka spotřebitele ve smyslu § 2913 odst. 1 NOZ. Prodávající je současně oprávněn účtovat poplatek za uskladnění zboží ve výši 140,- Kč (slovy: sto čtyřicet korun českých) a dále je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
9.8. Nepřevezme-li podnikatel zboží při jeho dodání přepravcem, zboží je následně vráceno prodávajícímu, je prodávající oprávněn požadovat po zákazníkovi podnikateli náklady účtované přepravcem na dodání zboží zpět prodávajícímu. Tento náklad představuje pro prodávajícího škodu, která vznikla porušením zákonných povinností zákazníka podnikatele ve smyslu § 2913 odst. 1 NOZ. Prodávající je současně oprávněn účtovat poplatek za uskladnění zboží ve výši 140,- Kč (slovy: sto čtyřicet korun českých) a dále je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
9.9. Nárok na úhradu nákladů za uskladnění zboží a nárok na náhradu škody porušením zákonných povinností zákazníka (jak spotřebitele tak podnikatele) podle této části VOP je prodávající oprávněn v souladu s § 2913 NOZ jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.
9.10. Zákazník je povinen zboží při jeho převzetí zkontrolovat a přesvědčit se o jeho vlastnostech (zejména zda zákazník obdržel správný druh zboží, zda má zboží ujednanou jakost, zda zboží ve svém balení obsahuje vše, co podle návodu obsahovat má). V případě viditelného poškození zásilky dopravcem je zákazník povinen takovou zásilku nepřevzít od dopravce vůbec. NELLY nenese odpovědnost za škody způsobené dopravcem, případně pozdním doručením zboží, ať bylo zpoždění způsobeno z jakéhokoli důvodu.
9.11. Práva zákazníků v případě uplatnění práva z vad se řídí podle příslušných právních předpisů českého práva, zejména NOZ.

 

X. Odstoupení od kupní smlouvy


10.1. Právo spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy se řídí podle ustanovení uvedených v části 4 těchto VOP.
10.2. Podnikatelé mají právo na odstoupení od kupní smlouvy, které jim umožňují příslušné právní předpisy. Podnikatel nemá právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od doručení zboží, toto právo přísluší pouze spotřebiteli. Za předpokladu, že nám podnikatel vrátí zboží a nejedná-li se o uplatnění práva z vad podle NOZ, jsme oprávněni účtovat náklady na skladování tohoto zboží podle bodu   těchto VOP a zároveň vyzveme podnikatele ke zpětnému odběru tohoto zboží.
10.3. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob zboží, ukončení výroby zboží nebo z důvodu nedostupnosti objednaného zboží nebo jeho části. Dále může prodávající od kupní smlouvy odstoupit zejména v případě, kdy zákazník neuhradil řádně a včas kupní cenu nebo odmítl převzít zboží.
10.4. Je-li společně se zbožím poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.
10.5. Zásilky zasílané prodávajícímu na dobírku nebudou převzaty.

 

XI. Výměna zboží


11.1. Dojde-li k chybnému výběru zboží zákazníkem, je prodávající oprávněn, nikoliv povinen, zboží vyměnit.
11.2. Zákazník požádá o výměnu zboží prodávajícího písemně zprávou zaslanou na e-mail: obchod@povleceni-nelly.cz. Ve zprávě specifikuje zboží, které požaduje vyměnit, dále zboží, za něž je chce vyměnit.
11.3. Po odsouhlasení prodávajícím, zašle kupující nepoužité (tzn. i nevyprané) a nepoškozené zboží v originálním nepoškozeném obalu zpět na adresu prodávajícího, nejpozději však do 30 dní od zakoupení zboží.
11.4. Náklady na dopravné a doběrečné z původní objednávky nebudou při výměně zboží kompenzovány, stejně tak nejsou hrazeny náklady na zaslání zboží k výměně. Případný cenový rozdíl mezi vráceným a nově zvoleným zbožím bude doúčtován dle ceny zboží.

 

XII. Práva z vadného plnění


12.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 NOZ).
12.2. Práva z vadného plnění uplatňuje zákazník u prodávajícího na adrese jeho sídla.

XIII. Práva spotřebitele z vadného plnění


13.1. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady.
13.2. Nemá-li zboží stanovené vlastnosti, může spotřebitel požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
13.3. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
13.4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
13.5. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
13.6. Kupující je povinen práva z vady uplatnit bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Neoznámil-li kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
13.7. Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním, u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
13.8. Při zaslání reklamace včetně vadného zboží, je kupující povinen přiložit kopii nebo originál prodejního dokladu, dále je povinen popsat předmětnou vadu a přiložit aktuální kontaktní údaje (vč. emailové adresy).
13.9. NELLY vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Za písemnou formu se pro tyto případy považuje i elektronická komunikace (e-mail).

 

XIV. Ochrana osobních údajů


14.1. Ochrana osobních údajů zákazníků je pro NELLY prioritou, striktně se řídíme účinnými právními předpisy.
14.2. NELLY Zasílá zákazníkům obchodní sdělení s nabídkou souvisejícího zboží nebo služeb, a to na elektronickou adresu zákazníka (obchodní sdělení pro zákazníky). E-mailová adresa je osobním údajem a je zpracovávána v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) za účelem zasílání obchodních sdělení na základě oprávněného zájmu propagovat obdobné výrobky a služby. Zákazník se může z odběru obchodních sdělení kdykoliv odhlásit.
14.3. NELLY používá tzv. cookies, které mohou být ukládány na koncovém zařízení (buď na základě souhlasu, nebo k ochraně našich oprávněných zájmů). Jde o krátký textový soubor, který si navštívený web ukládá v prohlížeči a umožňuje webu zaznamenat informace o návštěvě zákazníka. Příští návštěva tak pro zákazníka může být snazší a web bude užitečnější.

XV. Závěrečná ustanovení, rozhodné právo a soudí příslušnost


15.1. V případě neúmyslného rozporu ustanovení těchto VOP se zákonnými předpisy na ochranu spotřebitele mají přednost tato ustanovení a prodávající se zavazuje je takto dodržovat.
15.2. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane místo neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
15.3. Smluvní strany si sjednávají, že výslovně vylučují použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, nebo také Vídeňská úmluva), a to v souladu s čl. 6 této úmluvy.
15.4. Smluvní strany si dále sjednávají, že k řešení případných sporů z kupní smlouvy, kde je přítomen mezinárodní prvek, budou vždy místně příslušné soudy ČR, místně určené podle sídla NELLY a rozhodným právem je právo ČR. Tím nejsou dotčena práva spotřebitelů podle zvláštních právních předpisů.
15.5. Kupní smlouva ve znění VOP je archivována v elektronické podobě a není přístupná třetím stranám.
15.6. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.
15.7. Přijetí těchto VOP je dobrovolné, ale je nezbytné k vytvoření účtu nebo objednávky zákazníkem.
15.8. Tyto VOP jsou platné od 1.6.2021.

 

NELLY s.r.o.
Roztoky u Jilemnice č.p. 201, Roztoky u Jilemnic, PSČ 512 31
IČ: 05985323
DIČ: CZ05985323

 
Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz