Zpracování osobních údajů - GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

poskytnuté dle článku 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“)

(aktualizované ke dni 11.8.2020)

My, společnost NELLY s.r.o., Roztoky u Jilemnice 201, 51231 Roztoky u Jil.,
IČ 05985323, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Hradci Králové pod sp.zn. C39162, jakožto správce osobních údajů, tímto v souladu s článkem 12 odst. 1 Nařízení poskytujeme následující informace týkající se zpracování osobních údajů.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Firma: Nelly s.r.o.
Sídlo: Roztoky u Jilemnice 201
512 31 Roztoky u Jilemnice
Kontaktní údaje: obchod@povlecen-nelly.cz

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účel zpracování osobních údajů vyjadřuje důvod, proč vaše osobní údaje zpracováváme. Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně a pouze ze specifického důvodu, kterým je plnění naší zákonné nebo smluvní povinnosti anebo vymáhání plnění povinností od třetích osob včetně Vás či uplatňování práv vůči třetím osobám včetně vás.

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze k následujícím účelům:

 1. plnění zákonných povinností, které naše společnost má ve smyslu příslušných právních předpisů;
 2. plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, a provedení úkonů potřebných pro uzavření smlouvy a dále úkonů směřujících k uzavření smlouvy, přičemž tyto účely zpracování se použijí i v případě zpracování osobních údajů osob,
  s nimiž jsme v kontaktu z důvodu, že zastupují či jinak reprezentují osobu,

s kterou hodláme uzavřít smlouvu nebo s kterou jsme smlouvu již uzavřeli;

 1. plnění smluvních podmínek pro službu provozovanou na stránkách www.povleceni-nelly.cz,

včetně zřízení a udržování uživatelského účtu a jeho odstranění;

 1. ochrany našeho majetku před podvodným či jiným protiprávním jednáním,

předávání osobních údajů ve skupině podniků, do které správce údajů patří,
a to pro administrativní účely, vymáhání právních povinností a ochrana práv, nebo přímého marketingu, který je oprávněným zájmem na propagaci našich produktů a služeb.

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právním základem zpracování osobních údajů se rozumí důvod, s kterým Nařízení spojuje naše právo, jakožto správce údajů, zpracovávat vaše osobní údaje. Naše společnost zpracovává vaše osobní údaje výhradně na základě následujících právního důvodu, kterým je uzavřená smlouva nebo právní předpis, nebo opatření, která je nutno učinit před uzavřením smlouvy, nebo je zpracování nezbytné pro naše oprávněné zájmy, uvedené výše. Na základě jiných právních základů zpracování nepředpokládáme, avšak vyloučit je zcela nemůžeme, nicméně potvrzujeme, že pokud budeme provádět zpracování na základě jiných právních základů, budeme tak činit výhradně v souladu s Nařízením a dalšími právními předpisy. Osobní údaje, které zpracováváme, jsou částečně údaje, které jste povinni nám poskytnout na základě smlouvy anebo se jedná o údaje, které jsou potřebné pro plnění smlouvy či právní povinnosti a bez poskytnutí takových údajů by nebylo možné příslušnou smlouvu s Vámi uzavřít.

ČÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Naše společnost zpracovává osobní údaje následujících kategorií osob:

 1. zákazníků, dodavatelů, partnerů a spolupracovníků a jejich zástupců;
 2. zaměstnanců;
 3. orgánů nebo členů orgánů naší společnosti;
 4. zaměstnanců orgánů státní správy a samosprávy;
 5. jiných osob pouze na základě zvláštního souhlasu.

Osobní údaje výše uvedených osob zpracováváme v rozsahu, v jakém nám byly poskytnuty v rámci uzavření smlouvy nebo při jednání o uzavření smlouvy, anebo z veřejně dostupných databází, neboť požadujeme toliko takové údaje a v tak minimálním rozsahu, který nám umožní efektivní plnění smluvních závazků a zákonných povinností. Zaměstnancem se rozumí osoba s námi spolupracující v souladu se zákoníkem práce. Zákazníkem se rozumí osoba využívající naše služby poskytované prostřednictvím webových stránek www.povleceni-nelly.cz.

MINIMALIZACE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Naše společnost, vedena zásadou minimalizace zpracovávaných osobních údajů, zpracovává výhradně údaje, které potřebuje pro efektivní plnění smluvních a zákonných povinností.

V případě zaměstnanců a orgánů společnosti se jedná zejména o následující osobní údaje: jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu či jiná kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, a další.
V případě dodavatelů, partnerů a spolupracovníků a jejich zástupců se jedná o jméno, příjmení, telefonní číslo a email, bankovní spojení, identifikační číslo, daňové identifikační číslo a další.

V případě zákazníků využívajících naše služby prostřednictvím webové stránky www.povleceni-nelly.cz se jedná o jméno, příjmení, datum narození a doručovací adresu.
V případě zaměstnanců orgánů veřejné správy a samosprávy pouze jméno a příjmení a kontaktní údaje za účelem plnění právních povinností naší společnosti, které tito zaměstnanci vyřizují.

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovávány našimi pracovníky, a to vždy výhradně těmi, kteří příslušné osobní údaje ke své činnosti nezbytně potřebují.

Může se tak jednat o naše zaměstnance anebo o třetí osoby, které využíváme při výkonu naší činnosti.

Vaše osobní údaje poskytujeme několika kategoriím zpracovatelů, kteří pro nás vykonávají specializované činnosti, kterými plníme zejména zákonné povinnosti. Těmito kategoriemi jsou účetní, právní zástupci, daňoví poradci, auditoři, IT specialisti a další subjekty, vždy však zpracovávající vaše osobní údaje za účelem splnění naší smluvní nebo zákonné povinnosti, případně za účelem ochrany našich zájmů. 

DOBA ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytnou dobu tak, aby byl naplněn účel zpracování a současně i zákonné a smluvní povinnosti, které máme. Osobní údaje zpracovávané v souvislosti se smlouvou nebo v souvislosti s plněním zákonné povinnosti zpracováváme po dobu existence smlouvy nebo plnění zákonné povinnosti a dále po dobu, kterou právní předpis vyžaduje pro archivaci vašich osobních údajů, a pokud se povinnost archivace na vaše osobní údaje nevztahuje, pak po dobu 3 let ode dne naplnění účelu zpracovávání osobních údajů.

NAŘÍZENÍ VÁM POSKYTUJE DŮLEŽITÁ PRÁVA VE VZTAHU K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM

Nařízení stanovuje zásadní práva, kterými můžete ovlivnit zpracovávání vašich osobních údajů, vždy však v mezích Nařízení. Jedním z těchto práv je i právo být informován o skutečnostech, právech a informacích, která jsou uvedena v tomto dokumentu. Další zásadní práva, na která vás musíme upozornit, jsou následující:

PRÁVO NA INFORMACE

Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, které o vás zpracováváme, a to včetně informace o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, které zpracováváme, příjemcích těchto osobních údajů, plánované době zpracování a o svých právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

PRÁVO SOUHLAS ODVOLAT

Poskytl-li jste nám souhlas se zpracováním osobních údajů, máte právo jej kdykoliv odvolat. Můžete tak učinit emailem na kontaktním emailu uvedeném výše anebo poštou na adresu našeho sídla anebo na adrese našeho sídla, prostřednictvím formuláře, který je přílohou těchto informací.

PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

Máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Pokud je námitka oprávněná, zpracování vašich osobních údajů neprodleně ukončíme.

PRÁVO NA OPRAVU

Máte právo na opravu nepřesnosti vašich osobních údajů a na doplnění neúplných osobních údajů.

PRÁVO NA VÝMAZ

Máte právo požadovat ukončení zpracování (výmaz) vašich osobních údajů a být zapomenut. Právo na ukončení zpracování lze uplatnit pokud:

 1. již neexistuje účel,
 2. je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů

a neexistuje jiný právní důvod ke zpracování,

 1.  vznesete námitku proti zpracování, která je důvodná,
 2.  jsou osobní údaje zpracovány protiprávně,
 3. je vymazání nutné ke splnění právní povinnosti nebo
 4. byly osobní údaje shromážděny v souvislosti s nabídkou

služeb informační společnosti dítěti mladšímu 16 let.

PRÁVO NA OMEZENÉ ZPRACOVÁNÍ

Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů. Právo na omezení zpracování lze uplatnit pokud:

 1. jsou zpracovávané osobní údaje nepřesné,
  na dobu potřebnou k ověření přesnosti osobních údajů,
 2. je zpracování protiprávní a vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití,
 3. už vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování,
  ale vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo
 4. jste vznesli námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno,
  zda naše oprávněné důvody převažují nad vašimi oprávněnými důvody.

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ

Máte právo na přenositelnost vašich osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu nebo za účelem plnění smlouvy. Máte právo získat své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, resp. právo na to, aby tyto údaje byly předány přímo námi správci druhému (vámi vybranému), je-li to technicky proveditelné.

PRÁVO PODAT STÍŽNOST

Máte právo podat stížnost na zpracování vašich osobních údajů námi u Úřadu na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 17000 Praha 7, www.uoou.cz.

Další informace o vašich právech v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů naleznete na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276.

Příloha:
Formulář pro odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

ODVOLÁNÍ SOUHLASU

se zpracováním osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

společnosti Nelly s.r.o., se sídlem Roztoky u Jilemnice 201, 512 31 Roztoky u Jilemnice, IČ 05985323, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Hradci Králové pod sp.zn. C 39162 (dále jen „Společnost“) jsem udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely [•, např. komunikace a zasílání obchodních sdělení] (dále jen „Souhlas“).

Tímto odvolávám Souhlas v celém rozsahu [případně specifikujte v jakém rozsahu souhlas odvoláváte].

Jsem srozuměn se skutečností, že odvoláním Souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na Souhlasu před jeho odvoláním a že odvoláním Souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů pro jiný než výše uvedený účel a z jiného právního důvodu, než je zpracování na základě odvolaného Souhlasu.

V dne

Jména a přímení, adresa a podpis

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz